468x60
 遍匈 > 簒宝繁猟 > 屎猟

300忖,憲栽圷撰卩勣箔議箔岼徭厘初府

園辞: 酒惇房深咏籾利    栖坿:喘薩窟燕   窟下扮寂:2017-10-13   泣似肝方:28300忖,憲栽圷撰卩勣箔議箔岼徭厘初府阻匆,仍仍。


‐岑紛冥網/

厘栖徭撰卩岻溢!!嶄忽 喘晩囂奕担傍 穀箔袋瀧咄才
彈姥肇晩云唾嗄 觜幹醫査徨。箔厘栖徭撰卩岻溢!!嶄忽 喘晩囂奕担傍 袋
暴は撰卩の喇偖のある忽!!嶄忽から栖ました watashi wa reigi no yuisho no aru kuni !!chuugoku kara kimashita

憲栽撰卩勣箔議箔岼徭厘初府 300忖
徭厘初府議撰卩楼降 功象巷購撰卩議降箭仇了詰宀枠初府。曳泌麼繁勣枠鮨揚飽况埃砂乕榧始贈珊購繁埀勣委徭失鮃鷄恬匯倖初府残佇尋委徭失鯏平恬初府。絡渦勣委徭失魍け苛初府。了詰宀枠初府宸頁掲械嶷勣議匯倖聾准。輝隼嗤議扮

嶄忽繁議撰卩圻夸頁徭碓恊繁。壓嚥繁住吏扮勣慧詰
嶄忽繁議撰卩圻夸頁徭碓恊繁。壓嚥繁住吏扮勣慧詰徊蓑寧孝棋繁、恊嶷
Chinese etiquette principle is inferior. When working with people to put a low profile, humility to others, respect others, to win the respect of others. Meet to shake hands with others, just stretched out his right hand. If so


貧匯鐙朔栖肇恂撰卩弌純,厘頁僥玲妓議,書爺貧萎心返字
ad250_2
云嫋坪否栖徭利嗔窟下云嫋涙隈隠屬凪何蛍坪否議屎鳩來萩喘薩匯協徙聾掩艶。
xbet佛誘析拶字   []  
殺ICP姥10013557催